Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MVM Zrt.) vezetése a nemzeti tulajdonú energetikai társaságcsoport tevékenységének minden területén követelményként kezeli a minőség alapú szemléletet, elismeri a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a fenntartható fejlődés, valamint az információvédelem fontosságát és üzleti kapcsolataiban is törekszik ezek érvényesítésére.


Ennek megfelelően az MVM Zrt, mint az MVM Csoport irányítója integráltan működteti az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2019, az MSZ EN ISO 14001:2015, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványnak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert, és gondoskodik annak folyamatos fejlesztéséről.


Az MVM Zrt. energiagazdálkodási politikája

Az MVM Csoport kiemelkedően sikeres, növekedési pályán lévő nemzeti energetikai vállalatcsoport, működése lefedi a teljes magyar energiaszektort. Regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált társaságcsoport, amely folyamatos innováció mellett fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. 


Az MVM Zrt. alapvető feladata az MVM Csoport társaságainak irányítása és ellenőrzése a fenti stratégiai cél elérése érdekében.


Az MVM Zrt. fő célkitűzései közé tartozik az energiahatékonyság növelése, a természeti erőforrások kihasználásának ésszerűsítése, innováció alapú fejlesztések és tisztább technológiák alkalmazásával, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlat alkalmazásával hatékony, magas színvonalú működés megvalósítása mind vállalati, mind csoportszinten a meglévő szinergiák maximális kihasználásával.


Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 50001:2019 szabvány alapján kialakított energiagazdálkodási irányítási rendszert működtet, melynek keretében elkötelezettséget vállal arra, hogy:

az energiagazdálkodási teljesítményét folyamatosan javítja és az energiagazdálkodási irányítási rendszerét folyamatosan fejleszti;

minden szükséges információt és erőforrás biztosít a kitűzött célok, energiagazdálkodási előirányzatok és fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához;

figyelemmel kíséri és alkalmazza az energiahatékonysággal, az energiahasznosítással és az energiafelhasználással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint megfelel szervezetre vonatkozó egyéb követelményeknek;

támogatja az energia-hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, és az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket;

elősegíti új technológiák, módszerek bevezetését az energiahatékonyság növelése, és az alternatív energiaforrások alkalmazása érdekében;

segíti a munkatársak energiatudatosságának erősítését belső képzések alkalmazásával.


Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy az energiapolitika megvalósításával, folyamatos fejlesztésével, a megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul az energiahatékonyság javulásához, valamint a társaság gazdasági eredményességének fokozásához.


Budapest, 2022. május 21.


                                                                                                              Dr. Czepek Gábor

                                                                                                             elnök-vezérigazgató

                                                                                                                                                                                       MVM Zrt.


Az MVM Zrt. környezeti politikája

Az MVM Zrt. alapvető feladata a stratégiai tervezés, valamint az MVM Csoport társaságainak központi irányítása, felügyelete. Az MVM Zrt. hatékony, stratégiájával egybehangolt döntési rendszerének szerves részét képező, tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet.


Az MVM Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy a környezeti politikájában megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hozzájárul környezetünk terhelésének csökkentéséhez a társaság gazdasági eredményességének fokozása mellett.


A fentiek teljesítése érdekében az MVM Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy:

támogatja az MVM Csoport társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, valamint fejlesztését;

eleget tesz a hazai és EU-s jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, valamint törekszik a jövőben várható környezetvédelmi elvárások teljesítésére;

a tevékenysége során a fel- és elhasznált anyagok, eszközök kezelését a környezetvédelmi szabályozások maximális figyelembevételével végzi;

új technológiák, módszerek bevezetésével, a meglévők folyamatos optimalizálásával, fejlesztésével, az elavultak folyamatos kivezetésével, illetve környezetvédelmi teljesítményének folyamatos növelésével törekszik az energiahatékonyságra, az erőforrások optimális felhasználására, valamint a környezet terhelésének mérséklésére, alacsony szinten tartására;

tevékenységei és beruházásai során – megfelelve a jogszabályi rendelkezéseknek – a rendelkezésre álló legjobb környezetbarát technológiákat alkalmazza, törekszik az elvárt szinttől elmaradó technológiák fejlesztésére az „elérhető legjobb technikák” (Best Available Techniques, vagyis BAT-ok) alkalmazásával;

a legnagyobb gondossággal jár el a normál működéssel felhagyott telephelyek kármentesítése, rekultivációja és hasznosítása során;

törekszik a környezetkímélő, karbonsemleges, alternatív technológiák és eljárások széleskörű elterjesztésére, a magas karbonkibocsátású technológiák kiváltására, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafelhasználási módszerek megismertetésére;

rendszeres tájékoztatással, képzésekkel, programokkal, valamint tapasztalatcsere lehetőségek biztosításával fokozza munkatársai szakmai felkészültségét, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság iránti elkötelezettségét;

kapcsolatot tart a szabályozó és ellenőrző hatóságokkal, nemzetközi és hazai környezetvédelmi szervezetekkel, egyéb érdekelt felekkel, kiemelt figyelmet fordítva az adat- és információszolgáltatási kötelezettségek megfelelő teljesítésére;

támogatja – a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett – a tevékenységéhez kapcsolódó, a környezetvédelem és a fenntartható gazdaság céljait szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket;

környezetvédelmi teljesítményéről, környezeti hatásairól a nyilvánosságot a honlapján elérhető Integrált Jelentés formájában rendszeresen tájékoztatja.


Az MVM Zrt. rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikájának való megfelelését, az értékelések alapján folyamatosan törekszik a fejlesztésre, továbbá hozzáférhetővé teszi környezeti politikáját. 


Budapest, 2022. május 21.


                                                                                                                                                                 Dr.  Czepek Gábor

                                                                                                                                                                 elnök-vezérigazgató

                                                                                                                                                                          MVM Zrt.


Az MVM Zrt. minőségpolitikája

Az MVM Zrt. jelentős szerepet tölt be a hazai és regionális energiaszektor területén. Társaságunk érdekelt feleinek, üzletfeleinek elégedettségét magas szintű szolgáltatásainkkal igyekszünk kivívni és megtartani.


Működési területeinken kiemelten kezeljük tevékenységeink minőségét, melynek folyamatos fejlesztése érdekében az MVM Zrt. hatékony, a társaság stratégiájával egybehangolt, döntési rendszerének szerves részét képező, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.


A folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségünknek megfelelően célunk:

A tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer fenntartása, folyamatos fejlesztése,

A minőségirányítási rendszer mind a csoportszintű, mind pedig a társasági szabályozókban foglaltaknak megfelelő működtetése,

Az MVM Zrt. Üzleti Tervének megfelelő célkitűzések teljesítése,

Társaságunk iránti bizalom és megelégedettség növelése.


Tanúsított minőségirányítási rendszerünk célja tevékenységeink szabályozott módon történő végrehajtása és fejlesztése úgy, hogy érvényesüljenek a jogszabályokban, hatósági dokumentumokban, szabványokban, szerződésekben, megfogalmazott előírások.


Az MVM Zrt. vezetése munkatársaitól és alvállalkozóitól megköveteli minőségpolitikai célkitűzéseinek elfogadását, minőségcéljai elérésének támogatását, valamint a minőségirányítási rendszer által támasztott követelmények maradéktalan betartását.


Budapest, 2022. május 21.


                                                                                                                                                                 Dr. Czepek Gábor

                                                                                                                                                                 elnök-vezérigazgató

                                                                                                                                                                          MVM Zrt.


Az MVM Zrt. információbiztonsági politika

Az MVM Csoport regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és biztonságos energiaellátást, illetve energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. Dinamikus növekedési pályán lévő versenyképes piaci szereplőként a magyar piacon a tagvállalatok által nyújtott szolgáltatásai bővítésével, míg külföldön akvizíciókkal és befektetésekkel tervezi a további növekedést. Az MVM Csoport egyre bővülő portfóliója lefedi a teljes magyar energiarendszert, képes ellátni az energetikai értéklánc minden részét, a termeléstől az elosztáson és a kereskedelmen át az ügyfelekig. Kiegészítő szolgáltatásaival (pl. informatika, távközlés, pénzügyi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások) pedig felkészült az egyre összetettebb fogyasztói igények teljes körű, egy kézből történő kiszolgálására. 


Az MVM Zrt. meghatározó gazdasági szerepe mellett minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a kutatás, a fejlesztés és az innováció támogatására, a megújuló energiaforrások bővítésére. Céljainak elérése, valamint partnerei igényeinek maradéktalan kiszolgálása érdekében a vállalatnak alkalmazkodnia szükséges az egyre fejlődő és folyton változó digitális társadalom elvárásaihoz is. Mindezekhez elengedhetetlen az infokommunikációs trendek követése, innovatív megoldások támogatása, valamint a vállalati mobilitás fejlesztése, szem előtt tartva az ezekkel együtt járó információbiztonsági kockázatokat és azok kezelésére irányuló intézkedéseket.


A jelen kor követelményei mellett az MVM Csoportra az energetikai piacon betöltött jelentős szerepe végett hatást gyakorol a terror-fenyegetettségi szint változása is, mely nem csak a fizikai védelmi intézkedések szigorítását vonja maga után, de a kibertérből érkező támadásokra való felkészülést, az azok elleni proaktív védekezést is szükségessé teszi. Az energia szektor – azon belül kiemelten az erőművek – ellen elkövethető támadások lehetősége valós fenyegetés, szakmai tanulmányok szerint is egy Magyarország ellen végrehajtandó kibertámadás potenciális célja lehet a villamosenergia-szolgáltatás megbénítása. Az elmúlt néhány évben több, Európában elhelyezkedő erőmű, illetve működtetésével foglalkozó szervezet is tapasztalhatta már az ilyen jellegű támadások elszenvedésének következményeit, melynek következtében az információbiztonságra, illetve üzletfolytonosság-menedzsmentre és kríziskezelésre fokozott figyelem kell, hogy irányuljon az MVM Csoporton belül is. 


Mindezeket figyelembe véve az MVM Zrt.-nél kiemelt fontosságú érdek az információbiztonsági intézkedések rendszeres felülvizsgálata, a kontrollok folyamatos fejlesztése, kihangsúlyozva, hogy a vállalatcsoport által kezelt információvagyont védeni kell a külső és belső fenyegetések ellen, az adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése érdekében. Ezen elvek érvényesülését és hatékony megvalósítását az MVM Zrt. biztonsági szakterülete csoportszintű szabályozásokkal és tervezett, rendszeres biztonsági auditokkal segíti elő.


A kijelölt célok elérésére az MVM Zrt. felső vezetése, a következő legfontosabb célok, követelmények teljesítését tűzte ki:

Kiemelt feladat a társaságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek, adatvédelmi törvény, nemzetközi szabványokkal kapcsolatos ismeretek naprakészen tartása, betartása, illetve betartatása.

Az információbiztonsági politika, valamint az információbiztonsági rendszerhez kapcsolódó, egyéb szabályozó dokumentumainak kidolgozása, naprakészen tartása, folyamatos fejlesztése, stratégiai célok kitűzése és teljesítése, visszamérése. 

A technológiai újdonságokból, folyamatos fejlődésből adódó és egyéb eredetű lehetséges újabb kockázatok és védelmi megoldások figyelemmel kísérése, trendek figyelése, ezeknek megfelelően a saját rendszereink folyamatos felügyelete, értékelése, fejlesztése.

Az infrastruktúra, az eszközök fizikai és logikai védelmének korszerű technikai eszközökkel és felkészült szakemberekkel való biztosítása.

Felkészülés az esetleges krízisesemények kezelésére, üzletfolytonosság-menedzsment rendszer működtetése és karbantartása.

A 2020-21-es krízis tapasztalatainak összegyűjtése, a rendkívüli helyzetkezelési rendszer felülvizsgálata és annak tökéletesítése.

Intézkedések hozatala a fenyegetések és biztonsági események megelőzésére, akciótervek és eljárások kidolgozása az esetlegesen bekövetkező incidensek kezelésére, szem előtt tartva az üzletmenet folytonosságának követelményeit is.

A munkatársak folyamatos képzése és ösztönzése a biztonságtudatos magatartásra, az információbiztonság fontosságának hangsúlyozása, a lehetséges kockázatok és védelmi intézkedések tudatosítása, a biztonságtudatosság fejlesztése érdekében.

A kitűzött információbiztonsági célok megvalósulásának, a vonatkozó utasítások, eljárások betartásának biztosítása rendszeres ellenőrzések és folyamatos vezetői támogatás által.

Újonnan létrejött, illetve megvásárolt vállalatok átvilágítása, a cél az általános biztonsági szint elérése.


Az Információbiztonsági Politikában megfogalmazott célok érvényesülésében az MVM Zrt. vezetői, munkavállalói és együttműködő partnerei egyaránt elkötelezettek, személyes példamutatással és felelősségvállalással hozzájárulnak az információbiztonság kultúrájának kialakításához és fenntartásához.


Budapest, 2022. május 21.


                                                                                                                                                                 Dr.  Czepek Gábor

                                                                                                                                                                 elnök-vezérigazgató

                                                                                                                                                                          MVM Zrt.